Gebruikersvoorwaarden Bouwtool

Artikel 1. Definities 

1.1. Bouwtool: 

Is een product dat op de markt wordt gebracht door AB&K B.V. AB&K B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60095539. 

1.2. Afnemer: 

Afnemer van Bouwtool, tevens de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden van Bouwtool heeft geaccepteerd. 

1.3 Gebruiker: 

Partijen die als betrokkenen bij het renovatieproject van Afnemer gebruikmaken van de Bouwtool. 

1.4. Gebruikerssoftware: 

Webbased programmatuur van Bouwtool, verkrijgbaar in elkaar aanvullende modules: 

1. Opname, 2 Basis, 3 Aantallen, bedoeld ter ondersteuning van grootschalige woningrenovatieprojecten. De webbased tool is bereikbaar via webbrowser (Firefox, Chrome of Safari (voor beheer), Filemaker Go 13 op de iPad en Filemaker Pro (advanced) voor Windows of Mac (voor gebruik). De beheerfuncties zijn geoptimaliseerd voor webbased gebruik en de gebruikersfuncties zijn geoptimaliseerd voor gebruik met Filemaker Go op de iPad. 

1.5. Project 

Een Project is een renovatieproject waarvoor in de Gebruikerssoftware een projectaccount is aangemaakt. 

1.6. Documentatie: 

Door Bouwtool bij de gebruikerssoftware en/of goederen geleverde, informatie, brochures, instructies en handleidingen, ten behoeve van gebruiker. 

Artikel 2. Aanvaarding Gebruikersvoorwaarden 

2.1. Afnemer gaat akkoord met de Gebruikersvoorwaarden door de opdrachtbevestiging te ondertekenen. 

Artikel 3. Rechten/verplichtingen Bouwtool 

3.1. Bouwtool heeft het recht de Gebruikerssoftware van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Bouwtool Afnemer daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Gebruikers-software aan meerdere Afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om slechts voor één Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Bouwtool is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Gebruikerssoftware. 

Artikel 4. Voorwaarden van de Gebruikerssoftware 

4.1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Afnemer en Bouwtool omtrent het gebruik van Bouwtool. 

4.2. Gebruikers zijn gehouden de instructies zoals in de documentatie worden vermeld strikt op te volgen. 

4.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Gebruiker verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de Gebruikerssoftware, met inachtneming van de documentatie. 

4.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de opgeslagen gegevens en vrijwaart Bouwtool van iedere aansprakelijkheid. 

4.5. Afnemer moet de door Bouwtool aan Afnemer verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. Bouwtool is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk Gebruiker is. Afnemer dient Bouwtool op de hoogte te stellen als deze een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Bouwtool heeft het recht in dergelijke gevallen doeltreffende maatregelen te nemen. 

4.6. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Gebruikerssoftware en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen Bouwtool mag verwachten van een zorgvuldige beheerder van de Gebruikerssoftware. 

4.7. Afnemer vrijwaart Bouwtool voor alle schade en eventuele vorderingen van derden uit hoofde van een schending door Gebruiker van de hiervoor genoemde garanties en/of verklaringen van Gebruiker. 

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom 

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Gebruikerssoftware berusten uitsluitend bij Bouwtool. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Afnemer de Gebruikerssoftware of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 2 /4 

5.2. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de Gebruikerssoftware dan wel handleidingen te verwijderen of te wijzigen. 

5.3. Het is Bouwtool toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Gebruikerssoftware. Indien Bouwtool door middel van technische bescherming de programmatuur van de Gebruikerssoftware heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

5.4. Bij beëindiging of tussentijdse ontbinding van de Gebruikersvoorwaarden wordt de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren geblokkeerd. 

5.5 Afnemer heeft tijdens de looptijd van het project en tijdens onder 10.4. vermelde periode de mogelijkheid alle gegevens te exporteren. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1. Bouwtool is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Gebruikerssoftware van Afnemer, gebruikers of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst en immateriële schade. 

6.2. Bouwtool staat niet in voor en controleert niet op de juistheid van de ingevoerde gegevens. 

6.2. Bouwtool is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan hardware die gebruikt wordt ten behoeve van de Gebruikerssoftware. 

6.3. De aansprakelijkheid van Bouwtool jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in de afgelopen zes maanden daadwerkelijk door Afnemer aan Bouwtool betaalde vergoedingen (exclusief btw). 

6.4. Afnemer vrijwaart Bouwtool voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst en/of het gebruik van de Gebruikerssoftware. 

6.5 Afnemer is verplicht incidenten of misbruik van de Gebruikerssoftware direct bij Bouwtool te melden. 

6.6. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bouwtool. 

6.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij Bouwtool. 

Artikel 7. Verwerking Persoonsgegevens 

7.1 Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Gebruikersvoorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de daaruit voortvloeiende regelgeving, voor zover door Afnemer persoonsgegevens zijn opgeslagen in de Gebruikerssoftware. Partijen stellen vast dat Afnemer ‘verantwoordelijke’ is en Bouwtool ‘bewerker’ is in de zin van de Wbp. 

7.2 Bouwtool heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens. 

7.3 Bouwtool zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Afnemer of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Bouwtool in dat geval Afnemer binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Afnemer zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen. 

7.4 Indien Bouwtool van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Afnemer. 

7.5 Bouwtool zal Afnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens en Afnemer alle noodzakelijke informatie en medewerking verlenen om Afnemer in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van het verlies of de onbevoegde toegang vast te stellen. 

Artikel 8 Beveiligingsmaatregelen 

8.1 Bouwtool neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de persoonsgegevens die Bouwtool verwerkt namens en in opdracht van Gebruiker. 

Artikel 9 Verplichtingen Afnemer 

9.1 Afnemer is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze Gebruikersvoorwaarden de verantwoordelijke. 3 /4 

9.2 Afnemer gaat ermee akkoord en staat ervoor in dat de verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden in overeenstemming is met de AVG. 

Artikel 10 Dataopslag en technische vereisten 

10.1 De data van gebruikers wordt op één server op één locatie opgeslagen. De data is geplaatst in een professioneel datacenter met back-up faciliteit. 

10.2 De data is uitsluitend toegankelijk voor Afnemer, Bouwtool en de betrokken programmeur(s). 

10.3 De back-up wordt 7 (zeven) dagen bewaard en kan kosteloos in zijn geheel teruggeplaatst worden. Gedeeltelijk terugplaatsen is mogelijk tegen een vergoeding op basis van uurtarief. 

10.4 De projectdata zijn na afloop van het project kosteloos op te vragen als Filemaker back-up-file (alleen lezen). Bij beëindiging van het project heeft Afnemer nog gedurende de helft van de looptijd van het project toegang tot de ingevoerde gegevens (alleen lezen). Gegevens worden daarna vernietigd. 

10.6 De Gebruikerssoftware is 24 uur per dag beschikbaar, behoudens technische storingen en gepland onderhoud. 

10.7 Voor het gebruik van de Gebruikerssoftware is een verbindingssnelheid vereist van 3G, bij voorkeur 4G of wifi op de iPad en. 

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Bouwtool garandeert een uptime van 95% per maand. In het geval dat de beschikbaarheid door een stroring niet wordt gehaald, wordt, op verzoek van de afnemer, de desbetreffende maand gecrediteerd. 

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator of internetservice- of accesprovider, de volledige bezetting van inbellijnen of onvoldoende bandbreedte van een accesprovider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bouwtool zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Gebruikersvoorwaarden redelijkerwijs niet van Bouwtool kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden worden opgeschort, dan wel worden beëindigd indien de overmachtssituatie langer dan 30 (dertig) dagen duurt. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 12. Duur en beëindiging 

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in deze Gebruikersvoorwaarden is bepaald. De Overeenkomst en Gebruikersvoorwaarden worden zonder opzegging stilzwijgend met een maand verlengd. 

12.2 Een project kan door Afnemer telefonisch worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Voor beëindigde projecten worden geen kosten meer in rekening gebracht. 

12.3 Indien een partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Gebruikersvoorwaarden mocht voortvloeien, is de ene partij in verzuim en de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is. 

12.4 In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het eindigen van de Gebruikersvoorwaarden doorlopen: intellectuele verplichtingen, eigendomsrechten en aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang Bouwtool op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken. 

Artikel 13. Wijzigingen Gebruikersvoorwaarden 

13.1 Bouwtool behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging door Bouwtool per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De meest recente versie kan Gebruiker raadplegen op www.bouwtool.nl. 

13.3 Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Gebruikersvoorwaarden ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging, indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

Artikel 14. Facturatie en Betaling 

14.1 Facturatie geschiedt maandelijks achteraf. 

14.2 Betalingen zullen geschieden binnen 14 (veertien) dagen na facturatie. 

Artikel 15. Slotbepalingen 

15.1 Op de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Gebruikersvoorwaarden. 4 /4 

15.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

15.4 Afnemer is verantwoordelijke, Bouwtool is bewerker in de zin van de AVG. 

15.5 Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zo veel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Gebruikersvoorwaarden gestalte wordt gegeven. 

15.6 Afnemer staat ervoor in dat de persoon of de personen die deze overeenkomst sluit(en) rechtsgeldig bevoegd is (zijn) om de desbetreffende partij te vertegenwoordigen en namens deze partij de overeenkomst te sluiten en dat de eventueel benodigde toestemming of volmacht van derden is verkregen. 

Onze tevreden klanten